• 1
  • 2
  • 3
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2022
Báo cáo tài chính quý 2 - Năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 (Bản đầy đủ)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 (Bản rút gọn)
Báo cáo tài chính quý 1 - Năm 2022
CBTT. Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc và Kế toán trưởng công ty
CBTT. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Nghị quyết họp HĐQT v.v bầu Chủ tịch HĐQT công ty NK 2022-2027, Biên bản họp Ban kiểm soát v.v bầu Trưởng ban kiểm soát công ty NK 2022-2027
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Sửa đổi bổ sung lần 1 - Tờ trình phương án trả thù lao cho các TVHĐQT và BKS năm 2022 ( Ngày 20/04/2022 )
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( Ngày 05/04/2022 )
1 2 3 4 5 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo